Pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Z pomocy prawnej mogą skorzystać:
- osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy z  
  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o      
 Karcie Dużej Rodziny;
- osoby, które ukończyły 65 lat;
- młodzież do 26 roku życia;
- osoby posiadające zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o
  kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
- osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których
  mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
- osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej
  znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty;
- kobiety w ciąży po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.
 
Pomoc prawna polega na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej
  uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
- udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z
  wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
  w toczącym się postępowaniu administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z
  urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
  lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać pomoc prawną w zakresie:
- prawa pracy;
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
- prawa cywilnego;
- spraw karnych;
- spraw administracyjnych;
- ubezpieczenia społecznego;
- spraw rodzinnych;
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności
  gospodarczej;
- związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień
  pracowniczych (dot. kobiet w ciąży).

Pomoc prawna nie obejmuje
spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1225) jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Gdzie znajdę punkty nieodpłatnej pomocy prawnej?

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej znajdą Państwo na stronie internetowej np.ms.gov.pl
 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM –  MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC


Może to być:

 • informacja prawna;
 • pomoc psychologiczna;
 • pokrywanie kosztów rehabilitacji;
 • pomoc finansowa i prawna.


W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
 

Pamiętaj!
 

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, należy zwrócić się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

 

Wykaz podmiotów świadczących bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej


Pomoc świadczona jest na terenie całego kraju. W każdym województwie pomocy dla pokrzywdzonych, udziela co najmniej jeden lub kilka Podmiotów, do których osoby pokrzywdzone mogą się zwrócić w celu udzielenia pomocy specjalistycznej, prawnej, psychologicznej czy tez pomocy materialnej, a mianowicie:

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7;
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d