Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. zwanym dalej jako RODO informujemy, iż:

 
 
1. Klauzula informacyjna
 
-  Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Mikołowie, ul. Wyszyńskiego 12/14, 
   43-190 Mikołów, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego;
-  Administrator Danych Osobowych wyznaczył w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Inspektora Ochrony 
   Danych, z którym kontakt jest możliwy drogą mailowa iod@mikolow.sr.gov.pl
-  Kategoria odbiorców danych: podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa;
-  Przekazywanie danych do państw trzecich: Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego
   lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa;
-  Planowany termin usunięcia danych: zgodnie z przepisami; 
-  Osoby, których dotyczą dane osobowe na zasadach określonych w przepisach prawa mają prawo
   dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
   prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; Wnioski w 
   sprawie realizacji powyższych praw prosimy kierować na adres administratora danych. Wyjaśnienie 
   niniejszych praw zamieszczone jest w pkt 5;
-  Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy  przetwarzanie jego danych osobowych
   przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
   kwietnia 2016r.;
-  Administrator nie dokonuje profilowania w trakcie przetwarzania danych.
  
2. Sąd Rejonowy w Mikołowie przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

-  sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów
   wojskowych oraz Sądu Najwyższego;
-  zatrudnienia w sądzie (w tym prowadzenie rekrutacji) i z tym związanych świadczeń socjalnych,
   realizacja praktyk, a także dotyczących osób uczących się;
-  realizacji umów, w tym świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień
   publicznych;
-  archiwizacji danych w celach publicznych;
-  wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, dokonywania rozliczeń
   finansowych;
-  dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania
   tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności, świadczenia pomocy postpenitencjarnej;
-  prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (mediatorzy, biegli, komornicy, kuratorzy
   społeczni, skargi i wnioski, ławnicy);
-  zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie sądu.
 
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez Sąd:

-  przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania
   wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
-  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
   sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
-  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
   podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
-  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
-  dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą;
 
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Sąd dotyczą głównie następujących kategorii osób:

-  uczestnicy postępowań sądowych;
-  kandydaci na wolne stanowiska urzędnicze, kandydaci na asystentów i referendarza;
- osoby zatrudnione w sądzie i członkowie ich rodzin;
- osoby odbywające praktyki i staże;
- strony umów cywilno-prawnych;
- osoby objęte pomocą postpenitencjarną;
- osoby, których dane są przetwarzane w związku z żądaniem dostępu do informacji publicznej;
- kontrahenci i osoby u nich zatrudnione;
- kuratorzy społeczni;
- komornicy;
- mediatorzy;
- biegli;
- ławnicy.
 
5. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe
 
W zakresie przetwarzania danych osobowych każda osoba posiada następujące prawa:
-  dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO – korzystając z tego prawa mają Państwo
   możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane;
-  prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić
   do Administratora konieczność poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnić niekompletne dane;
-  prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć
   wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia
   danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych
   z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego
   w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi albo w celu
    wykonania umowy. Jeżeli żądanie usunięcia danych będzie dotyczyło danych przetwarzanych do celów
   archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
   statystycznych – Administrator może odmówić jego realizacji, jeżeli takie żądanie, uniemożliwi lub
   poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
-  prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18. RODO- korzystając z tego prawa mogą
   Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości
   przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać.
   Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie
   przetwarzania.
 


Klauzula informacyjna  o prowadzeniu monitoringu wizyjnego
 
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 
 
1. Administrator danych osobowych

Sąd Rejonowy w Mikołowie, ul. Wyszyńskiego 12/14, 43-190 Mikołów jest Administratorem Twoich danych osobowych.
 
2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.mikolow.sr.gov.pl; e-mail iod@mikolow.sr.gov.pl, tel. 327846154 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 
 
3. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator przetwarzamy Twoje dane w celu związanym z zapewnieniem i podwyższeniem poziomu bezpieczeństwa pracowników, rejestrowaniem zachowań osób przebywających na obszarze należącym do administratora danych, zabezpieczeniem mienia pracodawcy oraz pracowników,  a także w celu dochodzenia lub ustalenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO oraz art. 10 RODO). Administrator nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 
4. Kategorie danych osobowych

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Twoich danych osobowych:
a)Wizerunek;
b)Sylwetki osób.
 
5.  Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi zostanie zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych – tj. firma świadcząca usługi ochrony na terenie sądu, policja i prokuratura w celach dowodowych związanych z zachowaniem się określonych osób, dochodzeniem i ustaleniem roszczeń. 
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 
6. Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać około 20 dni w uzasadnionych przypadkach – utrwalone fragmenty nagrań na czas przedawnienia roszczeń lub postępowania prowadzonego w związku z obroną, dochodzeniem lub ustaleniem roszczeń. 
 
7.  Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)prawo dostępu do swoich danych;
b)prawo do sprzeciwu;
c)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
d)prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
e)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f)prawo do przenoszenia danych;
g)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 

Rejestr zmian dla: Ochrona Danych Osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d