Nieodpłatna pomoc prawna


Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1225) jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.


Z pomocy prawnej mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej   pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie  nienależnie pobranego świadczenia;
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • osoby, które ukończyły 65 lat;
 • młodzież do 26 roku życia;
 • osoby posiadające zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o 
  kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których 
  mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej 
  znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty;
 • kobiety w ciąży po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę. 

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej 
  uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z 
  wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism 
  w toczącym się postępowaniu administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z 
  urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego 
  lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać pomoc prawną w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień 
  pracowniczych (dot. kobiet w ciąży)

Pomoc prawna nie obejmuje:

 • spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d