Dostęp do informacji publicznej

Mikołów, 24.02.2011 r.

Prez. 598/11 Ps.og.                                                                           

 

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego

w Mikołowie

z dnia 24 lutego 2011r.

 

§ 1

Na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. nr 112 poz. 1198) zarządza się co następuje:


 § 2

Niniejsze Zarządzenie reguluje sposób i tryb udostępniania informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Mikołowie.


§ 3

Powszechność dostępu do informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Mikołowie realizowana jest poprzez zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Mikołowie.


§ 4

W przypadku braku informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, dostęp zainteresowanych do informacji publicznej jest realizowany poprzez jej udostępnienie na wniosek.


§ 5

Formę w jakiej dostęp do informacji publicznej ma zostać zrealizowany określa w stosownym wniosku zainteresowana strona. 


§ 6

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Dopuszcza się stosowanie innych wniosków z zastrzeżeniem, że muszą one jasno określać żądania strony co do przedmiotu,  zakresu i sposobu udostępniania informacji publicznej. 


§ 7

Jeżeli udzielana informacja publiczna, znajdująca się w zasobach Sądu Rejonowego            
w Mikołowie, ma posiadać formę pisemną, strona zaznaczając to na wniosku, składa go     
w Biurze Podawczym Sądu lub przesyła droga pocztową.


§ 8

Jeżeli – zgodnie z wnioskiem – informacja ma zostać udzielona w innej formie, niż pisemna zainteresowany składa go w Punkcie Obsługi Interesantów.


§ 9

Jeżeli żądana informacja nie jest publiczną lub jako publiczna podlega ograniczeniu stosownie do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmawia się udzielenia takiej informacji.


§ 10

Odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, a decyzję wraz  uzasadnieniem wydaje Prezes Sądu Rejonowego.


§ 11

Stronie, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej przysługuje prawo wniesienie odwołania stosownie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.


§ 12

Jeżeli odmowa udostępnienia informacji publicznej uzasadniona jest wyłączeniem jej jawności ze względu na ochronę danych osobowych, prawa do prywatności oraz tajemnicę inną, niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, to osobie, której odmówiono prawa do takiej informacji, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Rejonowego    w Katowicach o udostępnienie takiej informacji.


§ 13

W przypadku poniesienia przez Sąd dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem informacji publicznej, pobierana jest od wnioskodawcy opłata, o wysokości której zainteresowany jest  informowany przed udzieleniem informacji.


§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2011r.

(-) SSR Bogusława Kubica

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d